• Om Innovi
  • Formål
  • APS og VTA
  • Veiledning

«Kunnskap til å mestre»

Selskapets hovedformål er å gi arbeidstilbud til personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.

Arbeidet skal bidra til å utvikle resurser hos deltagere gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver tilpasset den enkelte arbeidstaker. Selskapet skal i tillegg gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging til personer med særlig usikre yrkesmessig forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging.

Arbeidstreningen og oppfølgingen skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakerens muligheter til å komme i arbeid eller utdanning.

Næringsvirksomheten består i produksjon av varer og tjenester som til enhver tid forsøkes tilpasset best mulig til våre arbeidstakeres evner og muligheter.

Selskapets hovedformål er å gi arbeidstilbud til personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Arbeidet skal bidra til å utvikle resurser hos deltagere gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver tilpasset den enkelte arbeidstaker.

Selskapet skal i tillegg gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging til personer med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging. Arbeidstreningen og oppfølgingen skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakerens muligheter til å komme i arbeid eller utdanning.

Næringsvirksomheten består i produksjon av varer og tjenester som til enhver tid forsøkes tilpasset best mulig til våre arbeidstakeres evner og muligheter, samtidig som produksjonen skal sørge for tilfredsstillende inntjening til driften av selskapet.  Dette er en utfordrende balansegang som lederne hos INNOVI til enhver tid jobber med.

Informasjon om APS avdelingen i Innovi

Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning.

Innsøking til tiltaket skjer via din saksbehandler på Nav.

Det skal utarbeides en plan for den enkelte deltaker, og tiltaket har en varighet på inntil 12 mnd. I særskilte tilfeller kan det forlenges med ytterligere 12 mnd.

Du vil få en veileder, som vil følge deg gjennom hele tiltaksperioden. Veiledningen skal bidra til at du fokuserer framover og utvikler motivasjon i forhold til arbeid.

Innovi vil i hovedsak bruke de første 4 ukene til intensiv veiledning av deg som arbeidssøker før arbeidspraksis iverksettes. Hensikten med dette er at du skal bli bevisst på dine ønsker og behov.

Veiledningen skal kartlegge og avklare dine muligheter, ønsker, ressurser, begrensninger og utviklingsbehov i forhold til arbeid.

Avdelingen vil jobbe for at flest mulig klarer å etablere en arbeidstreningsarena i det ordinære arbeidsmarked. Dette fordi det er der du vil møte de reelle krav og har muligheter for å få lønnet arbeid. Det er ditt samspill med arbeidsmarkedet som kan føre frem til lønnet arbeid.

Hvis det underveis i en arbeidspraksis eller ansettelsesforhold i det ordinære arbeidsmarkedet avdekkes behov for andre tiltak kan dette iverksettes hos arbeidsgiver for å få til et varig ansettelsesforhold.

For noen vil det være hensiktsmessig å starte med en arbeidspraksis ved Innovi sine avdelinger. Eksempler på slike tilfeller er:

• For å dokumentere fremmøtekompetanse. • For å øve opp fleksibilitet. • For å prøve et bestemt yrke. • For å prøve ut en bestemt arbeidsbelastning. • For å prøve ut en bestemt arbeidssetting. • For å øke selvtillit/mestringsfølelse. • Der det er hensiktsmessig i forbindelse med en myk tilnærming til arbeidslivet og det ikke lykkes å etablere det i det ordinære arbeidsmarkedet. • Der det er hensiktsmessig i samarbeid med ekstern behandler.

Ved våre avdelinger har vi oppdrag innen snekring, lagerarbeid, pakking/montering, lasergravering, innramming/trofeer, resepsjonsarbeid, vedlikeholdsoppgaver og stell av grøntarealer.

Valg av avdeling og arbeidsoppgaver i Innovi gjøres med utgangspunkt i at du som arbeidssøker skal få mulighet til å bli utfordret på, og mestre, reelle arbeidshindringer.

Innovi vil strekke seg langt for å tilrettelegge og finne gode arbeidstreningsplasser for deg ut fra dine behov. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale, dersom du lurer på om dette er det rette tiltaket for deg.

Informasjon om VTA avdelingen i Innovi

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til vedlikehold og utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Deltakeren er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter.

Tiltaket er rettet mot personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle.

Innsøking til tiltaket skjer via din saksbehandler på Nav. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Du vil få en veileder, som vil følge deg gjennom hele tiltaksperioden. Veiledningen skal bidra til at du fokuserer framover og utvikler motivasjon i forhold til arbeid, og sosial fungering.

Innovi vil bruke prøveperioden som er på seks måneder til individuell kartlegging for å på best mulig måte kunne tilrettelegge den videre arbeidssituasjonen og sikre fullt fokus og motivasjon i forhold til arbeid og sosial fungering.

Ved våre avdelinger har vi oppdrag innen snekring, lager-/logistikkarbeid, pakking/montering, lasergravering, innramming/trofeer, resepsjonsarbeid, vedlikeholdsoppgaver og stell av grøntarealer.

Valg av arbeidsoppgaver i Innovi gjøres med utgangspunkt i at du som arbeidstaker skal få mulighet til å bli utfordret på, og mestre arbeidssituasjonen og bedre sosial fungering.

Innovi vil strekke seg langt for å tilrettelegge og finne gode arbeidssituasjoner for deg utfra dine behov.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale, dersom du lurer på om dette kan være et godt tiltak for deg.

Innovi har flere arbeidsmarkedstiltak hvor vi bistår arbeidssøkere inn i arbeidslivet. Alle arbeidssøkerne har sin personlige oppfølger som har god kunnskap om den enkelte.

Arbeidssøkerne som er hos Innovi As har forskjellig bakgrunn; noen skal til et yrke, andre skal tilbake til et kjent yrke. Noen er faglærte, andre ufaglærte. Noen skal arbeide fullt, andre skal arbeide deltid. Noen har masse praksis, andre trenger praksis. Det er med andre ord helt vanlige mennesker som av en eller annen grunn trenger å orientere seg på nytt på arbeidsmarkedet.

Det å ansette arbeidskraft fra Innovi As gir trygghet hos deg som arbeidsgiver, da oppfølger kan veilede begge parter i arbeidsforholdet til begge er trygge på at de har gjort et godt valg.

Oppfølgerne ved Innovi As har et tett samarbeid med NAV i forhold til å iverksette riktig tiltakj dersom det er behov for det. Dette sikrer at du som arbeidsgiver betaler for utført arbeid, og at eventuelle utfordringer i størst mulig grad elimineres.

Ved å ansette en arbeidssøker fra Innovi As så vil du som arbeidsgiver slippe den kostnads- og arbeidskrevende prosess det er å annonsere etter arbeidskraft.

Dette er også en glimrende mulighet for deg som arbeidsgiver å vise et viktig samfunnsansvar ved å utnytte arbeidskraften som finnes på en mest mulig effektiv måte.

Ta kontakt for en uforpliktende prat, så kan vi sammen vurdere om vi klarer å dekke ditt behov

Vi ser frem i mot et fruktbart samarbeid!